Szent István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állandó kiállítások folyamatos karbantartása, fejlesztése; Kiállítási tárgyak működőképességének ellenőrzése, működtetéshez szükséges anyagok (víz, üzemanyag stb.) pótlása; Múzeumlátogatás feltételeinek biztosítása csoportoknak; Gyűjtemény és műtárgyak folyamatos védelme, állagmegóvása, restaurálással kapcsolatos feladatok ellátása; Létesítmény és környezetének tisztán tartása, parkgondozás; A múzeumi tevékenységhez kötődő fizikai munkát igénylő feladatok ellátása; Vagyon-, tűz-és balesetvédelem.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, és gépipari vagy fémipari vagy faipari szakképesítés,

        Gépjárművezetői engedély,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Technikumi végzettség,

        Szakmai tapasztalat műszaki vagy mezőgazdasági területen.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Önállóság,

        Nagy stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 28/522-000/1051 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. , Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-R/2836/2017 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő .         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-R/2836/2017, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2017. november 3.

        SZIE hirdetőtáblája - 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.