Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

tagintézményvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kossuth utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető helyettes kiemelt feladata az intézményvezető szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el. Feladata mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz. Angol és német nyelv tantárgy tanítása szakközép- és szakiskolai osztályokban, egyéb a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1), illetve (4) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint német szakos tanár,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, közoktatásvezetői végzettség,

        gimnáziumban, szakgimnáziumban szerzett szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass fényképes szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 56/461-144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Kossuth utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/31-118/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető-helyettes, angol-német szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/31-118/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető-helyettes, angol-német szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot papíralapon, zárt borítékban, vagy elektronikusan kérjük megküldeni a tagintézmény címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kgszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.