Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellária

Hallgatói szolgáltatásokért felelős kancellár-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek - Koordinációs Törzskar, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság, Kollégiumok Igazgatóság- irányítása, valamint az oktatást közvetlenül támogató, ügyviteli feladatokat ellátó Központi Tanulmányi Hivatal irányítása és felügyelete, a szervezeti egységek munkájának koordinálása. Ezen szervezeti egységek útján a hallgatói szolgáltatásokért felelős kancellár-helyettes feladata az Egyetem hallgatói szolgáltatásainak működtetése a jogszabályi megfelelőség és versenyképesség biztosításával, rendszerszemléletű fejlesztési javaslatok kidolgozása, azok megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Angol, vagy német nyelv társalgási szintű ismerete

        Hasonló területen megszerzett minimum 3 év szakmai tapasztalat

        Minimum 5 év vezetői tapasztalat

        MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, a végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata

        A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések

        Erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jelenleg nem áll egyetemi alkalmazásban)

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata szerint erre jogosult testületen kívül – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik, valamint összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/129 , valamint a beosztás megnevezését: Hallgatói szolgáltatásokért felelős kancellár-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/129, valamint a munkakör megnevezését: Hallgatói szolgáltatásokért felelős kancellár-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kancellár-helyettesi megbízás kölcsönös szándék esetén meghosszabbítható. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.