Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és vonatkozó jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken.

Ellátandó feladatok:

Jegyzői feladatok ellátása a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Bükkszentkereszt, Répáshuta)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testületek és bizottságaik valamint a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló 1/2017 (I. 30) önkormányzati rendelet, valamint a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásairól támogatásainak egyes kérdéseiről szóló 11/ 2015 (X.29) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Állam-és jogtudományi doktori képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább 2 év szakmai tapasztalat, közigazgatási szakvizsga, a polgármesterek élhetnek a Kttv. 247 § (4) bekezdésében meghatározott jogosítványukkal

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vagyongazdálkodással összefüggő szakjogászi diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012 (III. 20) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén vele szemben

        munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázó nyilatkozata arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/ 390-120, 113 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1345 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1345, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül kiválasztott jegyzői kinevezéshez a közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. bukkszentkereszt.hu - 2017. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.