Balassagyarmati Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hesz Mihály Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2642 Nógrád, Vasút sor 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német/angol szakkollégium,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)

        Végzettséget és korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolatai

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-35-562-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK/38/1289/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 17. II ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK/38/1289/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája - 2017. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.