Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási-adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. - székhely

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási feladatok:Településrendezéssel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulások, helyi lakás támogatásokkal kapcsolatos feladatok,temető-és sírhely nyilvántartás, termőföld-vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztésével kapcsolatos feladatok, állategészségügyi feladatok (ebnyilvántartás,méhészek nyilvántartása,állatvédelemmel összefüggő feladatok), ipar-kereskedelmi igazgatási feladatok és statisztikai jelentések, piactartással kapcsolatos feladatok (bérleti szerződések, nyilvántartás), egyéb jegyző által meghatározott feladatok. Adóügyi feladatok: A helyi adókról szóló 1990. év C. törvény és vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adókkal (kommunális adó, építményadó, helyi iparűzési adó,) kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb). A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés,stb).Talajterhelési díj bevallások kiküldése, feldolgozása, behajtási feladatok. Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, adó-és értékbizonyítványok előkészítése, statisztikai jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Palotási Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági végzettség,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek(word, excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat,

        Közigazgatási alapvizsga,

        Anyakönyvi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,

        pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1339/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási-adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1339/2017., valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási-adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálást követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati honlap (www.palotas.hu) - 2017. december 2.

        Hirdetőtáblák - 2017. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.