Vakok Állami Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vakok Állami Intézete

Üzemeltetési csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Hermina út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Üzemeltetési - vagyongazdálkodási feladatok ellátása a Vakok Állami Intézete telephelyein. Szervezi az Üzemeltetési csoport feladatkörébe tartozó munkafolyamatokat. Irányítja és ellenőrzi az intézet műszaki dolgozóinak munkáját. Gondoskodik az anyag és eszközbeszerzésekről, raktárra vételezésről, üzembe helyezésről, készletkiadásról, selejtezésről, a leltározásról. Gondoskodik a munka-, tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról és a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátásáról. Szakmailag igazolja az intézethez beérkező szállítói számlákat. Elkészíti a műszaki dolgozók munkaköri leírását. Évente szabadságolási ütemtervet készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség,

        intézmény-üzemeltetési, gazdálkodási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szakirányú műszaki végzettség,

        költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Integrált gazdálkodási program ismerete (pl. CT-EcosTAT)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, szakmai program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt). A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2523/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Üzemeltetési csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2523/2017., valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési csoportvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vakokintezete.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vakokintezete.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.