Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos segédmunkatárs feladata a felfüggesztett kábelek szabályozott lengésének dinamikája témában kutatómunka végzése az EFOP 3.6.1-16-2016-00018 azonosítószámú pályázat megvalósítása céljából. Felfüggesztett kábelek lengésének szabályozására egy módszer a kábel egyik felfüggesztési pontjának a mozgatása egy másik, megfigyelt pont mozgásának függvényében. Ilyen szabályozásokban mindig jelen van az időkésés a megfigyelt pont mozgásának mintavételezése és az összegyűjtött adatok alapján meghatározott szabályozó erő kifejtése között. A mintavételezéses késés növelése stabilitásvesztéshez és sikertelen szabályozáshoz vezet. A kutató feladata • Laboratóriumi modell alkotása kábellengések vizsgálatára szabályozással: felfüggesztett kábel meglévő laboratóriumi modelljének továbbfejlesztése a szabályozás kialakításával, változtatható mintavételezéses késés mellett. • Lengést és szabályozást meghatározó paraméterek hatásának vizsgálata a szabályozott lengésre, pl. a lengést kiváltó ok (terhelés), a kábel megfigyelt pontjának elhelyezkedése, mintavételezéses késés ideje. • Kísérleti megfigyelések összehasonlítása numerikus vagy matematikai modell segítségével kapott eredményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        (MSc mérnöki tudományszakon, fizikai tudományok területén is elfogadható, ha kapcsolódik dinamikához)

        tapasztalat kísérleti kutatómunkában, különös tekintettel szabályozott rendszerek fejlesztésére, azzal kapcsolatos mérések elvégzésére, kapott eredmények analizálására

        szimulációra alkalmas szoftver (Matlab, Mathematica vagy Labview) ismerete

        tapasztalat kutatási eredmények disszeminációjában (riportok írása, publikáció folyóiratokban, kutatómunka bemutatása konferenciákon)

        angol nyelv ismerete kutatásra alkalmas szinten

        a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        publikációs jegyzék

        idézettségi jegyzék, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő lehet

        írásos beleegyezés arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

        a végzettség (külföldön szerzett diploma esetén annak elismertetését csatolni kell), továbbá a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

        sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/5895/1(2017) , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/5895/1(2017), valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.