Újfehértó Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újfehértói Polgármesteri Hivatal

titkársági ügyintéző, asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 01-tól 2018. november 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Szent István út 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Naponta érkező küldemények, beadványok, ügyiratok átvétele, bontása, érkeztetése, elosztása. Iktatási, irattározási, selejtezési és iratkezelési rendszerrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. ASP szakrendszer használata jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelően. Titkársági feladatokban való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, vagy középiskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat.

        Iratkezelés területén szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

        A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

        A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        A pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42-290-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újfehértói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Szent István út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10145/2017 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző, asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Újfehértói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Szent István út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10145/2017, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző, asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újfehértó Város hivatalos honlapja

        Újfehértói Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábla.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.