Őrbottyán Város polgármestere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Őrbottyán Város Önkormányzatánál

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

Pest megye, 2167 Vácduka, Béke tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 25. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, valamint idősek nappali ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 3. pontjában meghatározott végzettség, elsősorban szociális gondozó vagy általános ápoló végzettség.

        Jogosítvány és saját gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális gondozó munkakörben szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-70/488-9884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város polgármestere címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2982-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város polgármestere címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2982-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.orbottyan.hu - 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.