Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Doktori Tanács Titkársága

főosztályvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Doktori Tanács Titkársága szervezeti egység munkájának irányítása, ellenőrzése, működésének biztosítása. Szervező, ügyintéző és végrehajtási feladatok ellátásának irányítása azon ügyekben, amelyekben az Akadémia Doktori Tanácsának az MTA doktori eljárás lefolytatására és érdemi döntés meghozatalára hatásköre van. A doktori eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés irányítása az MTA doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázatok elbírálásra előkészítésével kapcsolatban. A Doktori Tanács Titkársága feladatellátását támogató informatikai rendszerek kialakítása, folyamatos fejlesztése és felügyelete. Az MTA doktora tudományos címmel, illetve a tudományos fokozatokkal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetésének biztosítása, igazolások kiadása, a tudományos minősítési, illetve a tudományos cím megszerzéséért indított eljárások során keletkezett iratokba való betekintés engedélyezése. A doktori tiszteletdíj folyósításával kapcsolatos feladatok irányítása. A Doktori Tanács hatáskörébe tartozó tudományos fokozat honosítására vonatkozó döntés előkészítésének irányítása. A külföldi tudományos fokozat elfogadására vonatkozó akadémiai elnöki döntés előkészítése, és a döntés megküldése az érintett akadémiai költségvetési szerv vezetőjének és a Kutatóintézeti Főosztálynak. Szükség esetén konkrét – végzettségének megfelelő – szakmai, szervezési feladatokat ellátása. Belső szabályzatok, utasítások előkészítése, elkészítése. Részvétel a Doktori Tanács ülésein (tanácskozási joggal).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, legalább PhD tudományos fokozat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább középfokú angol nyelvismeret,

        tudományszervezői, vagy tudományos munkakörben szerzett többéves szakmai tapasztalat,

        informatikai rendszertervezési ismeretek,

        adatbázis-kezelői ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat,

        folyamatszervezési ismeretek,

        további nyelvismeret,

        agrár, orvosi, biológiai, vagy informatikai-matematikai területen szerzett szakirányú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal,

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5041/2017/HO , valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5041/2017/HO, valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlapja - 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással.A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (NAIH-68608/2013.) Humánpolitikai Önálló Osztályára kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az MTA Titkársága Doktori Tanács Titkársága „főosztályvezető-helyettes” munkakörére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.