Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Kutatóintézeti Főosztály

természettudományi szakreferens (fizikus,geofizikus, fizika tanár Msc.)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az akadémiai kutatóintézet-hálózat munkájának, nemzetközi és hazai pályázati és kutatáshasznosítási sikerességének segítése, napi kapcsolatban állva a kutatóhálózattal – közvetítő, véleményező, ellenőrző szerepet betöltve – minden, a kutatást érintő, azt segítő ügy intézésében való közreműködés; részvétel az akadémiai kutatóhálózatot érintő jelentések elkészítésében, előterjesztések szakmai véleményezésében, szerkesztésében; részvétel az Akadémiával kapcsolatos tudománypolitikai anyagok, rendeletek és törvénytervezetek előkészítésében vagy véleményezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, szakirányú egyetemi (fizikus, geofizikus, fizika tanár MSc) végzettség,

        angol középfokú nyelvvizsga bizonyítvány,

        legalább 3 éves kutatóhelyen vagy kutatásszervezésben szerzett gyakorlat,

        szakirányú intézetek munkájának ismerete, szakmai koncepció ismertetése,

        önálló munkavégzés,

        csapatmunkában való alkalmasság,

        felhasználói szintű informatikai ismeretek,

        jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,

        tudományterületi és tudománypolitikai érdeklődés, jártasság,

        önálló problémamegoldó és együttműködési képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú PhD. fokozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal,

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5449/2017/HO , valamint a munkakör megnevezését: természettudományi szakreferens (fizikus,geofizikus, fizika tanár Msc.).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5449/2017/HO, valamint a munkakör megnevezését: természettudományi szakreferens (fizikus,geofizikus, fizika tanár Msc.).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlapja - 2017. december 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Humánpolitikai Önálló Osztályára kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály természettudományi szakreferens” munkakörére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.