Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Tanszékre

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1 - 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a tanszék oktató és tudományos munkájának intézésében. A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és PhD témavezetés, képzés) munkában. A Tanszék munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. A Tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a DE szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvos egyetemi diploma,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományos fokozat

        szakképesítés követelményrendszer szerint, fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        a végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvos- és szakorvosképzésben

        kötelező tanterven kívüli oktató tevékenység

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció

        önálló szakmai profil

        legalább öt éves önálló betegellátó tevékenység, mely magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

        a PhD megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett tudományos tevékenység

        megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezetői megbízást csak egyetemi tanár vagy docens kaphat

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktora tudományos cím

        habilitáció

        egyéb posztgraduális végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kari adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban)

        részletes szakmai önéletrajz

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit

        hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról, valamint a habilitációs oklevélről és az MTA doktora tudományos cím okleveléről (ha rendelkezik velük), (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése)

        külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni

        a pályázatot elektronikus formában e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani, három pdf file-ban. Az egyik pdf file tartalmazza a publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a kari adatlapot. A harmadik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. DE ÁOK Dékán részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/3693-4/2017. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/3693-4/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2017. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.