Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézetbe

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet kutatómunkájában való részvétel és speciális diagnosztikai részlegeken történő módszerfejlesztés (molekuláris diagnosztika, elválasztástechnika, stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos vagy gyógyszerész vagy klinikai laboratóriumi kutató, egyéb természettudományi diploma,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        doktori fokozat

        kutatói gyakorlat, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált

        legyen alkalmas önálló kutatómunkára mind egyénileg, mind csoportos kutatás keretében

        legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére

        hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenységet folytat

        legalább 5 éves kutatási gyakorlat orvosbiológiai kutatóhelyen

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, korábbi tapasztalatok ismertetése, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, a jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása megnevezését, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-52/340-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. DE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OLMI/227-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OLMI/227-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2017. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.