Ludányhalászi Község Polgármestere, Nógrádszakál Község Polgármestere és Piliny Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Nógrád megye, 3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Nógrád megye, 3134 Piliny, Losonci út 25.

Ellátandó feladatok:

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénak helyettesítése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdésében meghatározott továbbá más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése a Mötv. 81. § (3) bekezdésének a) és c) - j) pontokban meghatározott feladatok ellátása, egyéb a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Két év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatási szakvizsga

        Közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jegyzői, aljegyzői vezetői gyakorlat

        Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32-556-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1010/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1010/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton jegyzo.ludany@profinter.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 69. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző személyéről a beérkezett pályázatok alapján a kinevezési jogkör gyakorlója Ludányhalászi község polgármestere dönt Nógrádszakál és Piliny községek polgármestereinek egyetértésével. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. A polgármesterek döntésük alapján a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ludányhalászi Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. december 18.

        Nógrádszakál Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. december 18.

        Piliny Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1.) részletes szakmai önéletrajz a 45/2014. Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint megadott formátumban, 2.) a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 3.) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megrendeléséről szóló postai feladószelvény másolata, 4.) nyilatkozat arról, hogy a kinevezése esetén vele szemben munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn, 5.) nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban részvevők általi megismeréséhez hozzájárul, 6.) nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ludanyhalaszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.