Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Dömösi Kirendeltség

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2027 Dömös, Táncsics Mihály út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 14. hatósági és 9. szociális feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat és a hivatal dolgozóival. Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, közfoglalkoztatottakkal történő kapcsolattartás, havi elszámolások elkészítése, KIRA programban az aktuális adatok rögzítése. Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos teendők ellátása, hagyatéki ügyekben hagyatéki leltárt készít és megküldi azt az illetékes közjegyzőnek. Lefolytatja a szociális ellátással kapcsolatos eljárásokat, gondoskodik arról, hogy az ügyintézés az eljárási határidő betartásával történjen, ellenőrzi a határidők betartását, illetve a határidő meghosszabbítás indokoltságát. Ellátja a megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat, a megkeresésnek eljárási határidőn belül köteles eleget tenni. Ellátja a pénzbeli szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat. Kulturális és Szociális Bizottság ülését előkészíti, előterjesztéseket elkészíti, az ülésről jegyzőkönyvet vesz fel. A bizottsági döntés alapján hozott határozatokat megszerkeszti és végrehajtásukról gondoskodik. Havi rendszerességgel gondoskodik a buszbérletek kiadásáról. Kérelemre kiállítja a parkolási és behajtási engedélyeket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Esztergom Város Önkormányzatának önkormányzati rendeletének és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának, valamint Cafeteria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, VAGY Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, pedagógus szakképzettség; VAGY felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, közszolgálati, jogi, ügyviteli szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy szociális területen szerzett gyakorlat

        Iktatóprogram ismerete, vagy iktatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)

        Tudomásulvételi nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző 3 évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadta, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e;

        Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállt-e, illetőleg amennyiben igen, úgy annak eleget tett-e (igazolás másolata);

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

        A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját és megnevezését: 20221/2017., igazgatási előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 33/507-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20221/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20221/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.esztergom.hu honlapon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.