Békéssámson Községi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéssámson Községi Óvoda

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Kossuth utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Étlap készítése. Élelmezési anyagok nyilvántartásának vezetése, nyersanyagszükséglet összeállítása. Raktárkészlet nyilvántartása, és ellenőrzése, a nyersanyag kiszabat elkészítése, a HACCP rendszer működtetése, a konyhai dolgozók irányítása, a térítési díjak beszedése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői vagy dietétikus végzettség vagy a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerinti végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        önálló, precíz munkavégzés,

        együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy ennek hiányában a megigénylést bizonyító irat

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Községi Óvoda címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Szabadság utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2017. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Községi Óvoda címére történő megküldésével (5946 Bekéssámson, Szabadság utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2017., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Szabadság utca 42 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. bekessamson.hu - 2017. augusztus 19.

        Békéssámson Községi Óvoda hirdetőtáblája - 2017. augusztus 21.

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.