Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítése, elemi költségvetés összeállítása, Intézményfinanszírozási feladatok összehangolása. Költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás a MÁK felé. Állami támogatás igénylése, elszámolása. Előirányzatok nyilvántartása. A költségvetési- gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése. A vagyon-nyilvántartás vezetése, éves és időszakos leltárak készítése. Részvétel a pályázatok elszámolásában. Pénzügyi ellenjegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Balatonszemes Község és Önkormányzata és intézményei 2017. évi Cafeteria Szabályzata; Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2001.(X.15.) rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Regisztrált mérelgképes könyvelői képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományi szakirány,

        önkormányzati gazdálkodás területén eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        EPER pénzügyi rendszer, KGR-K11, EBR42 programok ismerete

        ASP pénzügyi modul ismerete

        államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés, megbízhatóság, felelősségvállalás,

        Jó szintű terhelhetőség,

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. mellékletében foglaltak figyelembevételével

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, vagy annak igényléséről szóló igazolás (feladóvevény)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok egyszerű másolata

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0684560903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1898/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1898/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határideje egyben a pályázatok beérkezésének határideje is. A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonszemes.hu - 2017. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszemes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.