Piricse Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piricse

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónap próbaidő kikötésével –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Piricse, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről,a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.tv.§-ában, az egyes rendészeti feladatok ellátó személyek tevékenységéről, és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        határozott megjelenés, megfelelő állóképesség és erőlét

        büntetlen előélet,

        az 1997.éviCLIX.tv.22.§(1)bekezdésében meghatározott mezőőri,rendészeti és fegyvervizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy pályázó a tanfolyam elvégzését és vizsga letétét vállalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

        mezőőri,

        rendészeti vizsga,

        fegyvervizsga megléte,

        vagyonvédelmi ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyi adatai

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

        mezőőri, rendészeti és fegyvervizsga meglétének igazolását bizonyító okirat másolata, vagy nyilatkozat annak meglétéről

        Érvényes gépjárművezetői engedély másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42-280-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Piricse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4375 Piricse Község Önkormányzat, Piricse Petőfi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Piricse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4375 Piricse , Petőfi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2017, valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.