Törteli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Törteli Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Előreláthatólag 2018. október 16-tól 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. pont

Ellátandó feladatok:

Település-, területfejlesztési feladatkör, pályázatkezelési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- településfejlesztési feladatkörök, - Vagyongazdálkodási feladatok ellátása, lakás és nem lakás célú ingatlanállomány tekintetében, - Településrendezési és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos ügyek intézése - Hatósági bizonyítványok kiadása - Katasztrófavédelemmel, belvízvédelemmel kapcsolatos feladatellátás - Közterület használati engedélyek kiadása - Pályázatok figyelése, előkészítése, lebonyolítása, nyertes pályázatoknál gondoskodás a vonatkozó rendeletek, törvények szükséges előírások betartásáról - Pályázati elszámolások, beszámolók készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Szakirányú mérnöki diploma, építészmérnök,,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vonatkozó jogi környezet ismerete; helyismeret; közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte, pályázatírásban való jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzésre való alkalmasság; megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata. Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0653/576-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törteli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/4200/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Törteli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/4200/2018, valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre tartósan távollévő helyre szól, előreláthatólag 2018. október 17-től, 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tortel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.