Mátészalka Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szatmári Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 01. 01. - 2023. 12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kossuth út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, teljes jogkörű képviselete, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása, felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság; Cselekvőképesség; Büntetlen előélet;

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet 6/E. §. (1) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;

        A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízásssal egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        A vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését;

        Nem áll múzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        Nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti bűntetőeljárás hatálya alatt, nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. §. (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró ok;

        Nem állnak fenn a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        intézményvezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz; A megbízás időtartamára vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program; A végzettséget tanusító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok másolatai, személyes meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása mellett; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, tovább, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; Hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; Nyilatkozat, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá; Hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik; Nyilatkozat a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenségi okokról

        Nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/44/501-391 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátészalka Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3960-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mátészalka Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3960-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot a Képviselő-testület bírálja el a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően. Érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mátészalka Város honlapja - 2018. szeptember 28.

        Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mateszalka.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.