Dömsödi Nagyközségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint. Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság; Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodában szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, rugalmasság, együttműködési készség, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-429-5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 156/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 156/2018., valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény hirdetőtábláin - 2018. szeptember 27.

        Dömsöd Nagyközség honlapján - 2018. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.