Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar Informatikai Intézet
Infokommunkikációs Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások és szemináriumok vezetése, mind angol, mind magyar nyelven, nappali és részidős képzéseken. Az oktatott tárgyak és képzési programok fejlesztésében való részvétel. Egyetemi pályázatok és kutatások előkészítésében, valamint megvalósításában való részvétel, vezető szerep vállalása, min hazai, mind nemzetközi projektekben. Kutatási eredmények publikálása magyar, angol és más idegen nyelveken. Az Informatikai Intézet portfoliójába tartozó programok kiegészítő tevékenységeiben való részvétel (szakmai gyakorlatok, tehetséggondozás, képességfejlesztés, belső képzések). Információs társadalom és digitális kultúra kompetenciaterület gondozásában és fejlesztésében való kiemelt részvétel. Aktív, kezdeményező részvétel az intézet kutatási és K+F tevékenységében, projektjeiben, elsősorban az információs társadalom technológiai, gazdasági és kulturális jelenségei terén. Aktív részvétel a szakmai közéletben, szakmai szervezetekben. Szakmai aktivitással az intézet képviselete: tanulmányi versenyek szervezése az üzleti élet képviselőivel kapcsolattartás, együttműködés szervezése, illetve nemzetközi szakmai kapcsolatok építése/erősítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett irodavezető beosztásba kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        legalább PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal,

        angol nyelvtudással,

        legalább 5 éves felsőoktatási tapasztalattal,

        megjelölt szakterületi jártassággal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyakorlati tapasztalat a felsorolt területeken,

        nemzetközi projekt vagy kutatási tapasztalat,

        szakdolgozat témavezetésében szerzett tapasztalat,

        gazdaságinformatika és kapcsolódó területek fejlesztésében tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        K+F tevékenységekben való jártasság,

        az információs társadalom technológiai, gazdasági és kulturális jelenségeinek ismerete,

        részvétel a szakmai közéletben, szakmai szervezetekben,

        széleskörű tájékozottság az információs társadalom és a digitális kultúra területén,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó magyar, angol és idegen nyelvű kommunikáció, szóban és írásban,

        alkalmazott kutatások terén nyújtott teljesítmény: kutatások szervezése, lebonyolítása,

        projektvezetés, pilot projektekben való részvétel,

        tapasztalat a hazai és nemzetközi szakmai életben:

        konferenciák, ismeretterjesztő előadások, médiaszereplések

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az egyetemi docensi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát (amelyben kitér eddigi szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira),

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        az Intézet/Központ/Tanszék által művelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

        Az egyetemi docensi pályázathoz mellékelni kell:

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű közjegyző vagy a BCE Humánerőforrás Iroda által hitelesített másolatát,

        publikációs tevékenység jegyzékét (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT),

        tudományos konferenciákon tartott előadások jegyzékét, jelentősebb külföldi tanulmányutak felsorolását,

        tudományos tevékenység adatlapját,

        pályázati jelentkezési- és adatlapot,

        személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        nyilatkozat az egyetemen (vagy jelenlegi munkahelyén) kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/482-7418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1917-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1917-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. 6. emelet 647.szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem - 2018. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A papíralapú pályázatnak a BCE rektorának címezve kell a benyújtási határidőig beérkeznie a Humánerőforrás Iroda részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, 1 eredeti és 1 másolati példányban (személyes benyújtás esetében munkaidőben). A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot – (Word formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben) – elektronikusan is meg kell küldeni. Az elektronikusan érkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból, ezzel egyidejűleg a papír alapon beérkezett pályázatok megsemmisítésre kerülnek. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és a benyújtással kapcsolatos információk a fenti e-mail címen, illetve Nagy Ibolya személyügyi munkatárstól a 06-1/482-7143-as telefonszámon kérhetők.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.