Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

tudományos igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 a munkáltatói és bérgazdálkodási feladatok kivételével, azok tartós távollétében, he-lyettesíti a múzeumigazgatót és az általános igazgatóhelyettest. Feladatkörét a megyei hatókörű városi múzeum igazgatója irányítása és a munkaköri leírásában foglaltak alapján látja el,  az intézmény tudományos tevékenységének koordinálása és szervezése, tudományos munkacsoportok létrehozása és irányítása, az egyes tagintézményekben folyó tudomá-nyos kutatások összehangolása,  a megyei hatókörű városi múzeum igazgatójával és annak általános helyettesével köz-reműködve az intézmény rövid és hosszú távú tudományos tervének elkészítése, és a tervben foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése,  a megyei hatókörű városi múzeum igazgatójával és annak általános helyettesével köz-reműködve az intézmény éves munkaterve és munkajelentése tudományos vonatkozású fejezeteinek előkészítése és összeállítása,  az intézményhez érkező műtárgykölcsönzési, kutatási kérelmek elbírálása, engedélye-zése,  az intézmény más intézmények felé történő műtárgykölcsönzésének felügyelete,  ellenőrzi a múzeumi gyűjteményekben őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetését, a raktári és kiállítási anyag szakszerű és biztonságos kezelését,  ellenőrzi a múzeumi anyag tudományos kutatási célra történő felhasználását, az erre vonatkozó előírások betartását,  az intézmény műtárgyvédelmi felelősével közösen felügyeli a kiállított műtárgyak, do-kumentumok állagának épségben tartását, a műtárgyvédelmi előírások betartását,  létrehozza és irányítja a Gyűjteménygyarapítási Bizottság munkáját,  kapcsolatok kialakítása, fenntartása külföldi és hazai tudományos és muzeális intézmé-nyekkel, az intézmény képviselete hazai és külföldi tudományos üléseken, konferenci-ákon, kiállítás megnyitókon, egyéb tudományos fórumokon,  a könyvcsere-kapcsolatok felügyelete, a könyvtári gyarapodás felügyelete, irányítása,  saját szakmai konferenciák és rendezvények, kiállítások és tudományos pályázatok előkészítésében való részvétel, a munkatársak tudományos tevékenységét bemutató in-tézményi szakmai fórum szervezése,  a múzeumi szervezet tudományos szakalkalmazottai számára a különböző szintű to-vábbképzések irányítása, az elnyert ösztöndíjak, pályázatok nyilvántartása,  az intézmény éves szakmai kiadványtervének meghatározása, részvétel az intézmény kiadványainak szerkesztésében,  javaslattétel a felhasználható kutatónapok számára és igénybevételére,  egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        közintézmény tudományos életének összefogásában, vezetésében - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok másolata

        önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok másolata, vezetői elképzelések kifejtése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD,

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        muzeológia, tudományos közéletben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű magas szintű szóbeli és írásbeli képesség, gyors döntéshozási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok másolata, vezetői elképzelések kifejtése, publikációk jegyzéke

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120-1/2018/MUNKU2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120-1/2018/MUNKU2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.