Törtel Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törtel Község Önkormányzata
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Dózsa György út 19. "A" ép.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A Művelődési Központ/Könyvtár tevékenységének szakmai irányítása, rendezvények szervezése, (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése), helyi ünnepekhez kötődő rendezvények szervezése. Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

        A Pályázónak rendelkeznie kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., 6/B., 6/G. §-aiban előírt feltételekkel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, (Az eredeti okmány(ok) a személyes meghallgatáson bemutatandók.)

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.

        Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.

        Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0653/576-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/4233/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/4233/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.