Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
Műszaki-városfejlesztési csoport

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. számú melléklet 15. pontja, Építésügyi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. számú melléklet 15. pontja, Építésügyi igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

I. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése. 2. Kiemelt feladat az Európai Uniós források elnyerésére kiírt pályázatok kezelése. 3. Pályázati kiírások egyeztetése a polgármesterrel, jegyzővel, aljegyzővel, pénzügyi csoportvezetővel és az intézmények vezetőivel. 4. A képviselő-testület elé kerülő beruházással, fejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések előkészítése, pályázatok készítése, pályázati dokumentációk beszerzése. 5. Az előkészített pályázatok benyújtása. 6. Abban az esetben, ha a képviselő-testület külső személyt vagy szervezetet bíz meg pályázatkészítéssel, feladata: - a rendszeres kapcsolattartás - adatszolgáltatás - egyeztetések 7. Támogatási szerződések előkészítése. 8. Pályázati támogatással megvalósuló feladat figyelemmel kísérése, koordinálása. 9. Támogatás felhasználásáról szakmai beszámoló készítése. 10. Pályázatok nyilvántartása. 11. Abban az esetben, ha a beruházás nem kíván meg műszaki ellenőrzést, jogosult a teljesítés igazolására. II. Építéshatósági engedélyezés 1. Eljár a közterület felhasználási ügyekben, azokat nyilvántartja. 2. Ellátja a telekalakítással járó feladatokat, karbantartja az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást. 3. Végzi a terület és telekgazdálkodással járó feladatokat. 4. Szakhatósági jogkör gyakorlásában eljár más hatóságok engedélyezési eljárása során. III. Építésrendészet 1. Ellátja az építéshatóság hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatokat. 2. Előkészíti az engedély nélküli, illetve attól eltérően végzett építési munkák építésrendészeti eljárását, bírságolását. 3. Előkészíti más hatóságok felhívása, lakossági bejelentés, valamint jogszabály alapján építési bontási vagy egyéb kötelezést, bírságolást. IV. Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatokat, ezen belül: közvilágítás, távhőszolgáltatás, vízelvezetés, szennyvízcsatornázás. V. Közreműködik a vízelvezetéssel, csapadékvíz elvezetéssel, a települési vízellátással és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. VI. Az Önkormányzat vezetőinek döntését igénylő műszaki szakági feladatok esetén (különös tekintettel a víz, -szennyvízágazatra, valamint környezetvédelemre) közreműködik a döntés előkészítésében és a szakági egyeztetésekben. VII. Ellátja az önkormányzat közbeszerzéseivel kapcsolatos műszaki jellegű előkészítő és végrehajtó feladatokat, kapcsolatot tart a pénzügyi vezetővel és a pénzügyi csoport közbeszerzési feladattal megbízott ügyintézőjével.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Magyarország mindenkori központi költségvetésének rendelkezései és a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség (I. besorolási osztály).,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hó próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban eltöltött jogviszony - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         műszaki vagy építésügyi igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megigényléséről („A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

        iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz,

        amennyiben van ilyen, a közigazgatási vagy műszaki/építésügyi területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata,

        motivációs levél

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0668466001/ 20. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2267/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2267/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról Mezőhegyes Város Jegyzője dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményéről valamennyi pályázót értesítünk. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezohegyes.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezohegyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.