Törtel Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törtel Község Önkormányzata
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Kőrösi út 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján, vállalkozás keretében történő területi ellátási kötelezettség alapján történő feladatellátás vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében történő feladatellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv-ben, a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 24.) EüM rendeletben előírt feltételek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Orvosi egyetemen szerzett diploma másolata.

        Szakirányú és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata.

        Rövid önéletrajz, illetőleg az eddigi tevékenység, szakmai program ismertetése.

        Szakmai gyakorlatok leírása (hely, idő).

        Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságról igazolás.

        Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló (OONYI) igazolvány másolata.

        Büntetőjogi nyilatkozat, hogy a törvényben és kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, illetve vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0653/576-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/111/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Felnőtt háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/111/2018., valamint a munkakör megnevezését: Felnőtt háziorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.