Törtel Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Törtel Község Önkormányzata

Házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Ceglédi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 4.§. (3) bekezdésében foglaltak, továbbá az óvodai-bölcsődei, és iskolai egészségügyi ellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

        Felsőfokú végzettség, általános orvosi szakképzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos szakképesítés.

        A pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja, vállalkozás keretében történő működtetés.

        A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.

        Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása.

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata.

        Részletes szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságról igazolás.

        Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat.

        Érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása.

        A vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata.

        A működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat.

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

        A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0653/576-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/2471/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tor/2471/2018, valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, házi gyermekorvosi alapellátásra kötött vállalkozási szerződés, területi ellátási kötelezettséggel, vagy közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: Közalkalmazotti jogviszony esetén teljes munkaidő, vállalkozói szerződés alapján: teljes munkaidő a 7/2000.(II.25.) EüM rendelet 2.§ (3) bekezdés alapján. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. november 01. (Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.