Szentlászló - Almamellék - Somogyhárságy Óvodái és Konyhái

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentlászló-Almamellék-Somogyhárságy Óvodái és Konyhái
Almamellék óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7934 Almamellék, Petőfi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető által meghatározott napirend szerint segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. Dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Óvodai dajka,

        Magyar állampolgárság

        Egészségügyi alkalmasság

        Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Pedagógus asszisztens,

        Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/239-6246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentlászló - Almamellék - Somogyhárságy Óvodái és Konyhái címére történő megküldésével (7936 Szentlászló, Kossuth utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/1458/2018 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Szentlászló - Almamellék - Somogyhárságy Óvodái és Konyhái címére történő megküldésével (7936 Szentlászló, Kossuth utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/1458/2018, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7936 Szentlászló, Kossuth utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója az alkalmasnak tartott jelentkezőket személyes meghallgatásra hívja és ezt követően dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szentlászló Községi Önkormányzata - 2018. október 1.

        Almamellék Községi Önkormányzata - 2018. október 1.

        Somogyhárságy Község Önkormányzata - 2018. október 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.