Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körösmenti Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok szerint meghatározott feladatok ellátása: Az intézmény törvényes működésének biztosítása,ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Óvodapedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.Három hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány. Vezetői program, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, az eljárásban résztvevők megismerhetik pályázati anyagát és kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/5351065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás címére történő megküldésével (4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás címére történő megküldésével (4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.