Átány Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

− Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény keretében, az idősek klubja, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása. − Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása. − Az intézmény SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelő vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZ.CS.M. rendelet 3. számú mellékletben előírt képesítés, ,

        Szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, kiegészítve az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelésekkel.

        Erkölcsi bizonyítvány.

        Képesítést igazoló okirat(ok) másolata.

        Szakmai gyakorlatról szóló igazolások.

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hozzájárul. Nyilatkozata a 3 hónapos próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/173-4683 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Átány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3371 Átány , II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1605/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Átány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3371 Átány, II.Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1605/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.