Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Thúry György Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.01.-2024.02.29.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Trúry György Múzeum alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltató jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, és - tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, - a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat. - kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység. - magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés.,

        - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz - Büntetlen előélet - Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd: a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/849-2301, 20/849-2333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/3232/2018. , valamint a munkakör megnevezését: "Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére" A pályázati anyagot egy péld. kell benyújtani.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/3232/2018., valamint a munkakör megnevezését: "Thúry György Múzeum igazgatói munkakörére" A pályázati anyagot egy péld. kell benyújtani.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2018. november 15.

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja - 2018. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, az előírt szakmai gyak. meglétének hitelt érdemlő ig., az intézmény vezetésére, fejlesztésére von. progr., tudományos vagy szakmai tev. igazolása, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi biz., amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A kinevezés az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.