Soproni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetébe

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A karon folyó alap- és mesterszakos, továbbá osztatlan ötéves képzések tekintetében: o Építészeti térinformatika o Földmérés o Geodézia 1. o Geodézia terepgyakorlat o Geodéziai mérőgyakorlat o Geoinformatika és földnyilvántartás o Geomatika o Mérnökgeodézia o Nyári gyakorlat III. o Térképtan c. tárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában való közreműködés. Az Intézetben folyó kutatási tevékenységben való aktív részvétel. Az Intézet képviselete a kutatási és innovációs programok kidolgozása és végrehajtása során, kapcsolattartás a kutatás-fejlesztésben együttműködő partnerekkel, a hazai gyakorlati szakemberekkel. Részvétel az Intézet hazai és nem-zetközi kapcsolatainak fenntartásában és fejlesztésében az intézetigazgató közvetlen felügyeletével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        (a) rendelkezzen szakterületén legalább o három éves szakmai gyakorlattal és PhD fokozattal;

        (b) rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) megjelentetett pub-likációkkal, önállóan vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel;

        (c) legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására;

        (d) legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek a földmérési és térképezési oktatási-kutatási tapasztalattal rendelkezők.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (2)): o személyi adatait, lakcímét;

        jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya-it;

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását;

        szakmai tudományos munkáját, terveit;

        A pályázatokhoz mellékelni kell (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (3)): o részletes szakmai önéletrajzot;

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát;

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét

        három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt;

        nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-314, 99/518-258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-49/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-49/2018., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer szerint. A pályázatokat 2 nyomatott és egy elektronikus példányban, a kozigallas.hu por-tálon kihirdetett időpontig a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Dékánjának (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., emk-dekani@uni-sopron.hu) kell benyújta-ni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerő-kiválasztási célból kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi (http://uni-sopron.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/3033/m/2266) és az Iratkezelési Szabályzatban (http://uni-sopron.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/3019/m/2266) talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.