Csanádpalota Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től kezdődően 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett. Munkakörébe tartozóan ellátja a Naplemente Idősek Gondozóháza intézményegység-vezetői, terápiás munkatárs feladatait is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 5. mellékletének az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 5 éves szakmai vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett 10 évet meghaladó szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ban meghatározott kizáró ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/263-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-24/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-24/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csanadpalota.hu - 2018. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadpalota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.