Fűzvölgy Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fűzvölgy Község Önkormányzata

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8777 Fűzvölgy, Kossuth utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        önálló munkavégzésre alkalmasság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, falu/tanyagondnoki képesítés,

        helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény

        érvényes gépjárművezetői engedély másolata

        falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/956-0010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fűzvölgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8777 Fűzvölgy, Kossuth utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F07/349-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Fűzvölgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8777 Fűzvölgy, Kossuth utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F07/349-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8777 Fűzvölgy, Kossuth utca 52. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Fűzvölgy Község Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő testület érvénytelenné nyilvánítja, s értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fűzvölgy Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.