Nagymaros Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Vasút utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 5. melléklete (eltérő megállapodás lehetőségével) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében előírt felsőfokú végzett ség és szakképzettség.,

        szociális területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az intézményvezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvény

        pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007.évi CLII. tvörvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-27-595-118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4174/2048 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4174/2048, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testülete a határidő lejártát követően dönt az ülésén. A pályázatokat a Humánügyi Bizottság készíti elő döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagymaros Város honlapja - 2018. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagymaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.