Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.19.-2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek és ifjúságvédelmi felügyelői feladatok ellátása a gyógypedagógiai intézmény kollégiumában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, gyermek és ifjúságvédelmi felügyelői végzettség ,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai és családsegítő munkatárs végzettség (OKJ),

        gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő végzettség (OKJ).

Elvárt kompetenciák:

        gyermekszeretet,

        rugalmasság,

        együttműködési készség,

        igényesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 (62) 850-048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/90 , valamint a munkakör megnevezését: gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/90, valamint a munkakör megnevezését: gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.