Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Igazgató, közművelődési szakember (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2024.december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Béke utca 134.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény alapító okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott tevékenységek és feladatok ellátása, irányítása, az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése, az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása. A település közművelődési tevékenységének, a városi ünnepségek lebonyolításának koordinálása. Helyi, térségi kiállítások szervezése. Rendezvények lebonyolításához pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/A § (1) bek. b) pontja szerinti legalább öt éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Tizennyolcadik életév betöltése

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

        A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program

        hozzájáruló nyilatkozat: a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/G. § (2) bekezdése szerinti akkreditált, integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vállalt nyilatkozat. (A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a fent említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76-442-412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske , Kőrösi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5806/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató, közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Béke utca 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5806/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató, közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, Kőrösi Tiszakécske, utca 2 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kjt. 20/A § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszakecske.hu - 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (2) bekezdés alapján 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.