Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01. - 2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4142 Zsáka, Kölcsey utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes feladata, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésében való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

        Cselekvőképesség

        Nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

        Motivációs levél

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3.személlyel közléséhez)

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        A pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum ( munkáltatói igazoláson fel kell tüntetni a pedagógus-munkakört, illetve óraadó esetén a szakos tanári feladatok megnevezését)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 54/795-267 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/03338-2/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/03338-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Tankerületi Központ Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére 2 aláírt, eredeti példányban - melyből egy példányt lefűzve, egyet lefűzés nélkül - kérünk benyújtani. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.