Salgótarjáni Tankerületi Központ Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban

Könyvtár-bármely szakos tanár vagy Könyvtáros pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtáros pedagógus alapvető feladata az iskolai könyvtár szakszerű működtetése, a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, / könyvtáros pedagógus esetén főiskola, jogszabály által előírt végzettség,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/410-414 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/01982-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár-bármely szakos tanár vagy Könyvtáros pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/01982-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár-bármely szakos tanár vagy Könyvtáros pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.