Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A polgármesteri hivatal vezetése, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

        legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,

        hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,

        a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést,

        hozzájárulását a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

        a közigazgatási szakmai gyakorlat, közigazgatási vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolását,

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatály alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/3931/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi Körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/3931/2018, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere dönt. A Polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2018. november 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.