Magyar Táncművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Táncművészeti Egyetem
Vályi Rózsi Könyvtár és Tánctudományi Kutatóközpont

könyvtáros-levéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár elsősorban az egyetem képzési kínálatához igazodva lát el felsőoktatási könyvtári és középiskolai könyvtári feladatokat, ugyanakkor nyilvánosan működő táncművészeti szakkönyvtár, amely megfelel a Könyvtári tv. 54. § (1) bekezdésében fölsorolt alapkövetelményeknek és teljesíti az 55. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat. Fő feladata az egyetem Táncművészképző Intézete, Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézete, valamint ugyancsak az egyetem fenntartásában működő Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium oktatóinak, tanárainak, kutatóinak, hallgatóinak, tanulóinak és dolgozóinak könyvtári dokumentumokkal és információkkal való ellátása, illetve az egyetem küldetésnyilatkozatában és az összevont köznevelési intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, továbbá a külső érdeklődők kiszolgálása. Ezen belül a könyvtáros részt vesz az állományalakításban, feldolgozásban, tájékoztatásban, könyvtári adminisztrációban. További feladat a kialakítandó egyetemi szaklevéltár létrehozásában történő közreműködés, ezt követően a levéltár kezelésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség (könyvtáros, illetve informatikus-könyvtáros), vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és legalább középfokú szakirányú végzettség, ,

        valamely integrált könyvtári rendszer felhasználó szintű ismerete,

        Word, Excel, Outlook, Google programok felhasználó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        levéltáros végzettség, vagy

        a pályázó nyilatkozata, hogy a próbaidő leteltét követően legalább OKJ szintű levéltáros végzettség megszerzését vállalja,

        zenei könyvtáros képzettség,

        a művészetek iránti fogékonyság, táncszakmai, zenei, zenés színházi ismeretek,

        művészeti felsőoktatási intézmény könyvtárában, vagy levéltárában szerzett tapasztalat,

        HunTéka, Portal24 felhasználó szintű ismerete,

        JSTOR, Grove, Arcanum és más adatbázisok ismerete,

        az angol nyelv társalgási szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        képzettséget tanúsító okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézményi szabályzatokban rögzített biztosságok, testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1-800-9469 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTE/.../2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-levéltáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTE/.../2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-levéltáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mte.eu - 2018. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mte.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.