Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Pénzügy és Számvitel Intézet Pénzügyi és Számviteli Kar Pénzügy Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BGE Foglalkoztatási követelményrendszerében az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, így különösen előadások tartása és szemináriumok vezetése: az Alapképzésben Pénz- és tőkepiacok; Vállalati pénzügyek; Vállalkozások értékelése; Pénzügyek; Mesterképzésen Alkalmazott vállalatértékelés; Pénzügyi piacok elemzése tárgyak oktatása, kutatás, önálló tudományos munka, publikálás, oktatási segédanyagok készítése, a hallgatók munkájának segítése, irányítása, szakdolgozat konzulensi feladatok ellátása.A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, • büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, • MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        doktori vagy azzal egyenértékű fokozat, • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, • alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,

        szakterületének elmélyült, a nemzetközi szakmai gyakorlatot is magába foglaló ismerete, • színvonalas előadói felkészültség, • eredményes tudományos kutatói tevékenység, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, • szakmai közéleti elismertség, • önálló tananyag-készítési képesség,

        irányító és elemző készség, • egy idegen nyelv előadói szintű ismerete, • aktív és rendszeres szakmai publikációs tevékenység, hazai és nemzetközi viszonylatban, magyar és idegen nyelven is egyaránt, • felhasználói szintű számítógép-ismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        aktív és folyamatos részvétel kutatási projektekben, • igazolt szakmai tapasztalat versenyszférában és közpénzügyi területen, • oktatási tapasztalat OKJ képzések területén, • vállalkozói és államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, • közbeszerzési szakértői képesítés, • a BGE-vel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázati kérelem, részletes szakmai önéletrajz, • munkahelyének megnevezése, munkaköre, • a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése, • hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkájának bemutatása, a nemzetközi tudományos életben való részvétele,

        a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem a jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata, • fontosabb publikációi (a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerint állítandó össze), tudományos alkotások, díjak jegyzéke,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1093/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 29.31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1093/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 15 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2018. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton a Budapesti Gazdasági Egyetem (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.) címére kérjük megküldeni egy eredeti és két másolati példányban, egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a http://www.uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1093/2018., valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázati anyagot a benyújtással egyidejűleg az allaspalyazat@uni-bge.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.