Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum

Dobó István Vármúzeum (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01.-2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Dobó tér 2.

Heves megye, 3300 Eger, Vár 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Az igazgató kiemelt szakmai feladatai: o az intézmény magas színvonalú tudományos munkájának fenntartása és fejlesztése egységes koncepció mentén, o középtávú szakmai fejlesztési koncepció kidolgozása, o széleskörű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése, o az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken, o a kulturális alapellátás kiterjesztés, o a kulturális turizmus feltételrendszerének folyamatos fejlesztése, o együttműködés más városi intézményekkel és kulturális vállalkozásokkal. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (mesterfokozatú) végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy közgazdász vagy jogász szakképzettség • tárgyalási szintű idegennyelv ismeret (amelynek igazolása történhet legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával);,

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat; • kiemelkedő, szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység (melynek igazolása történhet legalább 3 szakmai referencia bemutatásával); • az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való megfelelés; • vezetői gyakorlat;

        • a pályázó büntetlen előélete, ill. hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás és a muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; • magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy; • munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;

        • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása (az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján); • annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül a 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, ha eddig nem tette meg, ill. ha nem jogász vagy közgazdász.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat múzeumi intézmény élén - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        egy további idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • az 5 éves megbízási időszakra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció; • szakmai önéletrajz; • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata (melyek eredetijét a pályázó köteles a kinevezés, illetve megbízás aláírásáig Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodáján bemutatni); • szakmai gyakorlat igazolása; • vezetői gyakorlat igazolása; • kiemelkedő, szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység igazolásáról szóló referenciák;

        • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; • a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat; • a 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerint előírt ismeretek határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat vagy a követelmény teljesítéséről szóló igazolás másolata; • a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul

        • a pályázó hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat tartalma közölhető-e a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel; • a pályázó hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozata a pályázat nyílt tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/430-1814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatói.         Postai úton, a pályázatnak a Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3327 Novaj, Jókai u. 24. tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgatói.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Dobó tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság meghallgatja,véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt. Az érintetteket értesítik. A bizottsági ülésre a kultúráért felelős miniszter képviselője meghívást kap. A vezetői megbízásról legkésőbb 60 napon belül döntenek (részletek: www.eger.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.eger.hu - 2018. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eger.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.