Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Régész - muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyűjteménykezelés; kapcsolattartás az adományozókkal és leletbejelentőkkel; részvétel a tudományos konferenciákon és továbbképzéseken, továbbá a helyi és országos szakmai testületek munkájában; kutatómunka végzése; a múzeum régészeti gyűjteményének egyes részeit feldolgozó külsős kutatók munkájának segítése; alkalmankénti időszaki régészeti kiállítások rendezése részben helyi, részben külső anyagokból; múzeumpedagógus munkájának segítése; régészeti feltáró munka, régészeti anyag tudományos feldolgozása, publikálása, előadásokon történő bemutatása; részt vesz a múzeum közművelődési tevékenységében: tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadások, múzeumi órák.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régész,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés

        Kiváló szintű rugalmas, nyitott személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 315/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Régész - muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 315/2018, valamint a munkakör megnevezését: Régész - muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvanymuzeum.net honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.