Óbudai Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Médiatechnológaiai és Könnyűipari Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Doberdó u. 6 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"a) a rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának színvonalas előadása, Az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), b) tantárgyprogramok kidolgozása, , oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, c) az egyetemi és intézeti vezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az Egyetem és szervezete feladatainak ellátásában, d) Részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében. A doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, e) aktív részvétel a hazai szakmai, illetve művészeti közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete, f) egyetemi, intézeti, oktatásorientált, továbbá kutató-fejlesztő, illetve művészeti csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai, illetve művészeti eredmények elérésére törekvés, szakcikkek, szakkönyvek megírása, illetve csoportos és egyéni kiállításokon való részvétel, a szakterületen korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (üzemi-szakmai) szinten tartása, bizonyítása, g) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában, h) törekszik külső képzési, kutatási források megszerzésére, i) törekszik az egyetemi tanári követelmények teljesítésére."

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, könnyűipari mérnök végzettség,,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű Programozási ismeretek,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        PhD tudományos fokozat megléte (műszaki tudományok, anyagtudományok és technológiák)

        Felsőoktatásban szerzett - legalább 8 éves szakmai és oktatási tapasztalat.

        Minőségügyi, folyamatfejlesztési, informatikai tapasztalat (5 év feletti szakmai tapasztalat)

        3-5 év közötti tapasztalat: Lézersugaras technológiák alkalmazása hibrid szerkezetek létrehozása során

        Felelősség és hivatástudat; jó együttműködés a kollégákkal és a hallgatókkal; nyitottság, tájékozottság.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hálózatkutatás területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.

        NEPTUN rendszer felhasználói szintű ismerete.

        Enterprise Architecture program ismerete.

        Tudományszervezési tapasztalat,

        Projektvezetési tapasztalat,

        Szervezeti vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű problémamegoldó képesség, szakmai hozzáértés.,

        Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 666-5903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-RKK-DH 1416/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-RKK-DH 1416/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2018. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-RKK-DH 1416/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.