Községi Önkormányzat - Kunágota

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.22-2023.12.21.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5746 Kunágota, Rákóczi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha integrált szociális intézmény keretein belül működő idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés Kunágota-Almáskamarás-Pusztaottlaka településeken, a Konyha, mint telephely működtetése, a szakmai feladatok koordinálása, ellátása, az intézmény szolgáltatásaiban dolgozók részére a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, ezzel az intézmény működésének zavartalan fenntartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú szociális szakképzettség az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet szerint,

        Legalább 5 éves szakmai tapasztalat.

        3-5 éves vezetői tapasztalat

        Szociális szakvizsga vagy a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés

        Legalább 5 év felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat szociális területen.

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések ismertetése.

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a "Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló" 1997. évi XXXI. tv. 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy cselekvőképességet érintő gondokság alatt nem áll.

        A képesítést igazoló okiratok másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/68-430-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Kunágota címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2233/2018 , valamint a munkakör megnevezését: KSZSZKK Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Kunágota címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2233/2018, valamint a munkakör megnevezését: KSZSZKK Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunagota.hu - 2018. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezető feladatai még: A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.