Fejér Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör (1. sz. melléklet 3. pont)

Ellátandó feladatok:

- Útellenőri feladatok ellátása, - A város közigazgatási területén létesülő új, vagy felújításra kerülő közlekedési létesítmény esetében kivitelezés ellenőrzése, - Az önkormányzat út- és járdahálózata, valamint csatlakozó létesítményeinek üzemeltetési és fenntartási tevékenységének előkészítése, ellenőrzése, - Hatósági engedélyek kiadása, - Nyilvántartások vezetése, statisztikai adatok szolgáltatása, - Közterület igénybevételének engedélyezése, - Közterület elnevezésével kapcsolatos feladatok ellátása, - Házszámozás, - Közreműködés a rendezési tervek megvalósítását célzó előkészítő munkálatokban, - Közmű elhelyezési kérelmek elbírálása, véleményezése, -építés szakhatósági véleményezése, - Közvilágítás üzemeltetési ügyei.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Útellenőrzés, adatszolgáltatás, útügyi hatósági feladatok ellátása, közterület-használat engedélyezése, közműügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Műszaki szakképzettség, ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki szakképzettség, közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) végzettség

        Mélyépítő technikusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 22/570-237 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A2018/6941/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A2018/6941/2018, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat Gárdony Város Jegyzője bírálja el, melynek eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gárdony Város honlapja - 2018. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gardony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.