Nagylók Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha

Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 1. - 2023. augszusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a konyha működésével kapcsolatos feladatok ellátása, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) feladatokat ellátó Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ,

        Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás. Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 179. § (3) bekezdésében előírt szakképzettség. Büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

        Vagyonnyilatkozt-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai életrajz. Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlás

        gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás. Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez. Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja. Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/507-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N726/2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N726/2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a "nemzeti köznevelésről" szóló 2011. évi CXC. törvényben és a "nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012 . (VIII.31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvoda pedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

        Nagylók Község honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.