Szent István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állandó kiállítások folyamatos karbantartása, fejlesztése; Kiállítási tárgyak működőképességének ellenőrzése, működtetéshez szükséges anyagok (víz, üzemanyag stb.) pótlása; Múzeumlátogatás feltételeinek biztosítása csoportoknak; Gyűjtemény és műtárgyak folyamatos védelme, állagmegóvása, restaurálással kapcsolatos feladatok ellátása; Létesítmény és környezetének tisztán tartása, parkgondozás; A múzeumi tevékenységhez kötődő javítási, karbantartási fizikai munkát igénylő feladatok ellátása; Gondnoki tevékenység ellátása; Vagyon-, tűz-és balesetvédelem.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú szakiskolai/szakközépiskolai szakképesítés (mezőgazdasági, vagy gépipari, vagy fémipari szakképesítés) ,

        Gépjárművezetői engedély,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Érettségi vagy technikumi végzettség,

        Szakmai tapasztalat műszaki vagy mezőgazdasági területen.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal (bizonyítvánnyal/oklevéllel) rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-28/522-000/1051 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/3209-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/3209-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton human@szie.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE és NKI honlapja - 2018. október 17.

        SZIE hirdetőtábla - 2018. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni az pályázati azonosító számot SZIE-K/3209-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő. Kérjük a jelentkezőket, ügyeljenek a mellékletek hiánytalan megküldésére. Munkáltató a pályázatok előzetes áttekintését követően dönthet akként, hogy a pályázót személyes megjelenésre nem hívja meg, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására. Jelezzük, hogy csak azokkal a jelöltekkel vesszük fel a kapcsolatot, akiket személyes beszélgetésre kiválasztunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.